Начало
Върховният административен съд излезе с решение по повод монопола на Български пощи на пазара на разпространение на печатни издания

 

РЕШЕНИЕ

№ 2286
София, 19.02.2009

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ПЕТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ТОДОР ТОДОРОВ

 

при секретар  Григоринка Любенова  и с участието на прокурора  Николай Николов изслуша докладваното от съдията ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ по адм. дело № 15465/2008.

 

 

 

 

С решение от 06.10.2008 г. по адм. д. № 7799 от 2008 г. Върховният административен съд - V отделение е отхвърлил жалбата на „Български пощи” ЕАД – София против решение № 354 от 08.05.2008 г. по преписка № КЗК-679 от 2007 г. на Комисията по защита на конкуренцията, с която на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв. за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 ЗЗК /отм./ и е постановено да бъде прекратено нарушението.
Против това решение на тричленния състав „Български пощи” ЕАД е подало касационна жалба, с която е поискано отменяването му.
Върховният административен съд, петчленен състав уважи касационната жалба. Обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон – чл. 209, т. 3 АПК.
Оплакването, както е формулирано и изложено в касационната жалба, е основателно, защото се оправдава фактически и от гледище на закона. Тричленният състав е констатирал, че на пазара на разпространение на печатни издания чрез абонамент „Български пощи” ЕАД /касатор в това производство/ имало 16, 3 на сто пазарен дял за 2005 г. и 17,8 на сто на сто пазарен дял за 2006 г., че имало около 100 мил. активи и реализирало петна печалба в размер на 9 млн. лв. като било отчело ръст на печалбата с 34 на сто спрямо предходната година, че в неговата система работели голям брой служители. При тези констатации тричленният състав е приел, че пазарният дял на касатора е значително по-малък от 35 на сто, но след анализ на икономическото му състояние, следвало да се приеме, че ресурсите на касатора в цялата страна позволявали да предоставя услугата по разпространение на печата чрез абонамент независимо от своите конкуренти и поради това било предприятие с господстващо положение на пазара на разпространение на печатни произведения чрез абонамент. Това становище на тричленния състав е неправилно.
Според чл. 17 от ЗЗК /отм./, господстващо е положението на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи. Приема се, че едно предприятие има господстващо положение, ако има по-голям от 35 % дял от съответния пазар, освен ако не са налице изискванията за независимост.
За да се прецени дали „Български пощи” ЕАД има господстващо положение по смисъла на чл. 17 ЗК /отм./ трябва да се определи какъв дял има то на пазара на разпространение на печата чрез абонамент и дали има опасност с оглед на своя пазарен дял, финансови и трудови ресурси да попречи на конкуренцията на този пазар.
Основна дейност на „Български пощи” ЕАД е извършването на пощенските услуги, посочени в чл. 3 ЗПУ, че „Български пощи” ЕАД е основен пощенски оператор, които извършва универсалната пощенска услуга чрез пощенската си мрежа на територията на цялата страна съгласно чл. 24 ЗПУ, че услугата по разпространение на печатни издания чрез абонамент е друга търговска дейност по смисъла на чл. 29, ал. 3 ЗПУ. Твърденията за господстващо положение на „Български пощи” ЕАД на пазара на разпространение на печатни издания чрез абонамент не могат да се приемат по следните съображения. От фактическа страна е установено, че средният пазарен дял на „Български пощи” ЕАД е около 17-18 на сто, с което не е изпълнено законовото изискване на чл. 17, ал. 2 ЗЗК /отм./., поради което не притежава господстващо положение на пазара на разпространение на печатни издания чрез абонамент. Реална представа за значението на контролирания пазарен дял може да се получи само в сравнение с дяловете на конкурентите. Сравнение с дяловете на конкурентите не е извършено в случая. След като „Български пощи” ЕАД не е успяло да спечели значителна част от пазара по разпространение на печатни издания чрез абонамент, предприятието не може да бъде в господстващо положение на този пазар. Именно наличието на пазарна мощ е основният показател, залегнал в чл. 17, ал. 1 от ЗЗК, от който може да се направи извод за наличие или липса на господстващо положение на пазара, в който има много участници. В конкретния случай липсва такава възможност на „Български пощи” ЕАД, защото от проведеното изследване се вижда, че на пазара по предоставянето на услуга по разпространение на печатни издания има над 120 участници, които предоставят разглежданата услуга /абонамент/ по различни начини и концепции, поради което потребителите има множество възможности да избират най-добре съответстваща на техните нужди услуга. Извършването от основният пощенски оператор разпространение на печатни издания чрез абонамент не води до обособяване на доминираща позиция, за да се приеме, че той има господстващо положение на този пазар. Не води до господстващо положение на пазара на разпространение на печата чрез абонамент обстоятелството, че „Български пощи” ЕАД разполага с пощенски станции в цялата страна, голям брой служители, работещи в неговата система и активи от 100 млн. лв., защото наличието на тези материални, финансови и човешки ресурси са предназначени за изпълнение на пощенските услуги, а не за услугата по разпространение на печата чрез абонамент. От обстоятелството, че някои от същите ресурси се използват в работата по разпространение на печата чрез абонамент, не следва друго, защото не е установено, че „Български пощи” ЕАД е придобило пазарна независимост от своите конкуренти. В проведеното изследване не е установено, че „Български пощи” ЕАД разполага с резерви, които позволяват бързо разширяване на пазарния дял. Не може да се приеме, че господстващото положение е налице след като не е установено, че „Български пощи” ЕАД е в състояние да провежда стратегия, насочена срещу всички конкуренти. Именно липсата на тези възможности на един пазар, който се характеризира като хаотичен и неконтролируем, дават основание да се приеме, че „Български пощи” ЕАД не е предприятие с господстващо положение по смисъла на чл. 17, ал. 1 ЗЗК /отм./, което е в състояние да влияе или пречи на конкуренцията на пазара на услугата по разпространение на печатни издания чрез абонамент.
След като не е налице един от елементите от състава на нарушението по чл. 18 от ЗЗК, а именно - господстващо положение на пазара на разпространение на печата чрез абонамент, от това следва, че и забраната за злоупотреба с доминираща позиция по чл. 18 от ЗЗК е неприложима спрямо "Български пощи." ЕАД. Само на това основание е следвало да бъде отменена обжалваната заповед.
Тричленният състав е приел така също, че предлагайки занижени цени на услугата по разпространение на печатни издания чрез абонамент, касаторът е осъществявал злоупотреба с господстващото си положение, което принуждавало конкурентите да напуснат пазара. И това становище на тричленния състав е неправилно. Ако едно предприятие продава продукцията си под реалната стойност, това може да се дължи не на желанието да се изхвърлят от пазара конкурентите, а на стремежа да се запази собствения пазарен дял. Не бива автоматично да се приема, че щом поведението на предприятието е поддържането на ниски цени, то е господстващо. Доказването на занижените цени не може да става с наличието на финансова загуба, както е в случая, защото финансовата загуба на „Българки пощи” ЕАД за предлаганата услуга може да се дължи на много причини, които не произлизат от господстващото положение. Занижените цени на услугата не са доказани чрез сравняване на производствените разходи на „Български пощи” ЕАД или чрез пазарното им сравнение, както и с цените на конкурентите. Обстоятелството, че цените на услугата по разпространение на печатни издания са по-ниски от цената на предлаганата универсална пощенска услуга, не дава основание за друго. Предлагането на услуга по разпространение на печата не е равносилно на извършването на универсална пощенска услуга. Ако между двете услуги нямаше разлика, то разпространението на печата щеше да бъде включено в предмета на универсалната пощенска услуга. Не може цената за извършваната от „Български пощи” ЕАД универсална пощенска услуга да бъде използвана за необосновано завишаване на цените за услугата разпространение на печата. Следователно, „Български пощи” ЕАД не налага цени, които да му позволяват да попречи на конкуренцията на пазара на разпространение на печата чрез абонамент, поради което е неприложима разпоредбата на чл. 18 ЗЗК /отм./. И на това основание е следвало да бъде отменена обжалваната заповед.
Като е приел друго тричленният състав неправилно е изтълкувал и приложил цитираните текстове от ЗЗК /отм./, поради което решението следва да се отмени по касационен ред като се постанови ново по същество съгласно чл. 222, ал. 1 АПК, с което да се отхвърли подадената жалба.
По изложените съображения, Върховният административен съд - петчленен състав,

РЕШИ:


ОТМЕНЯ решението от 06.10.2008 г., постановено по адм. д. № 7799 от 2008 г. на Върховния административен съд - V отделение и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ решение № 354 от 08.05.2008 г. по преписка № КЗК-679 от 2007 г. на Комисията по защита на конкуренцията, издадено на основание чл. 18, т. 1 ЗЗК /отм./
Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Светла Петкова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Иван Трендафилов
/п/ Наталия Марчева
/п/ Румяна Папазова
/п/ Тодор Тодоров

И.Т.